Veiligheid

Steekincidenten en drugscriminaliteit
Kijkende naar de vele steekincidenten van de afgelopen jaren, is veiligheid misschien wel het belangrijkste thema in
de gemeente Nissewaard. Helaas vinden deze incidenten veelal plaats onder jongeren. Dit vraagt dan ook om een
aanpak die meer gericht is op deze doelgroep. Naast messengeweld is ook drugscriminaliteit een heet hangijzer. De
gemeente Nissewaard kampt namelijk steeds meer met drugs.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Inzetten op vroegsignalering o.b.v. risicosignalen.
Voorbeelden van risicosignalen zijn frequent spijbelgedrag of een zwakke sociaaleconomische achtergrond. Dit
idee vergt veel samenwerking tussen meerdere instanties, waarbij de gemeente de centrale verbinder is tussen
deze instanties. Door op de hoogte te zijn van bepaalde gegevens kunnen handhavers beter aandacht vestigen
op personen die het grootste risico lopen om af te dwalen naar de criminaliteit. Vroegsignalering maakt het
dus mogelijk om criminaliteit effectiever in de kiem te smoren, dit blijkt ook uit meerdere rapportages over de
toepassing van deze preventieve maatregel. Bij dit plan moet echter ook de kleine kanttekening gemaakt worden dat
het verzamelen van risicogegevens een privacygevoelige zaak is. Daarom zouden wij een termijn willen vaststellen
voor het bewaren van de gegevens. Deze termijn moet niet té lang zijn, omdat dit de privacy van mensen beschadigt,
maar ook niet té kort, omdat er dan geen mogelijkheid is om het risico in te dammen. Een termijn van een aantal
maanden is daarom gepast.

2. Meer samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkagenten, de jongerenwerkers meer inzetten en
wijkambassadeurs installeren.
Deze punten vallen voor Jong Nissewaard onder een breder aanvalsplan tegen jeugdcriminaliteit. Om dit te
verwezenlijken, willen we dat de gemeente als verbindende partij optreedt tussen de jongerenwerkers, wijkagenten,
buurtboa’s en wijkambassadeurs. Wijkambassadeurs zouden jongeren of publieke figuren kunnen zijn die met name
met jongeren in gesprek gaan en zo vroeg kunnen anticiperen op eventuele criminele activiteiten of afdwalingen
naar het criminele circuit.

3. Fouilleer- en inleveracties op vaste plekken en tijdstippen.
Op bepaalde variabele momenten ook fouilleren op scholen en sportverenigingen.
Inlever- en fouilleeracties hebben in het verleden goed gewerkt als preventieve maatregelen tegen messengeweld.
Wij vinden dat dit breder ingezet kan worden door bijvoorbeeld ook fouilleeracties uit te voeren op locaties die niet
vaststaan, zoals sportverenigingen.

4. Op basisscholen beginnen met het creëren van bewustwording over wapenbezit en geweld.
Wapenbezit is een structureel probleem onder jongeren wat steeds vroeger begint, daarom wil Jong Nissewaard
al op de basisschool beginnen met het creëren van bewustwording hierover. Bij dit punt is het belangrijk dat er niet
uitgegaan wordt van de standaardvorm van een voorlichting, waarbij iemand van een organisatie komt vertellen
dat je geen wapens mag dragen op straat. De bedoeling is dat een ervaringsdeskundige een aangrijpend verhaal
komt vertellen dat aansluit op de doelgroep. Wij zien dit niet als een reguliere voorlichting, maar meer als een
bewustwording van de consequenties van wapenbezit en geweld. Daarbij kan er worden gedacht aan het mondiger
maken van jongeren om zo te stimuleren dat ze kiezen voor het oplossen van problemen met woorden. Vervolgens
moet het creëren van deze bewustwording worden voortgezet op de middelbare school.

Afbeelding 2: Veiligheidsrisicogebieden Spijkenisse.

5. Een coffeeshop terug in Spijkenisse tegen de aanpak van drugscriminaliteit.
Wij willen een motie indienen om de gedoogvergunning voor de realisatie van een coffeeshop weer te verlenen.
Deze was in 2010 ingetrokken door burgemeester Salet. Nadat het door de gedoogvergunning mogelijk is om
een coffeeshop te openen, is het aan lokale ondernemers om dit te doen. Jong Nissewaard is aan de andere kant
niet blind voor mogelijke overlast. Daarom willen wij een maximale openingstijd (20.00) en moet de coffeeshop op
een afgelegen plek worden gebouwd. Tot slot, om criminele activiteiten uit het verleden te voorkomen, moeten er
controles uitgevoerd worden bij de coffeeshop (in overeenstemming met de wet).

6. Genoeg cameratoezicht op zogeheten ‘hotspots’.
We willen dat de gemeente gaat samenwerken met de politie, boa’s en jongerenwerkers om een lijst op te stellen
van hotspots: plekken waar veel criminaliteit plaatsvindt. Bij de hotspots waar geen of onvoldoende cameratoezicht
is, wil Jong Nissewaard camera’s plaatsen.

7. Onderzoek blijven doen naar oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit en wapen- en drugshandel.
Om het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit te bevorderen, moeten ook deskundigen
die meer datagericht naar deze vormen van criminaliteit kunnen kijken, worden betrokken. Hiermee krijgen we meer
inzicht in hoe we jeugdcriminaliteit en wapen- en drugshandel kunnen tegengaan.

8. Stimuleren van vrije-inloopcursussen bij zelfverdedigingssportverenigingen voor jongeren met
agressieproblemen en voor jongeren die zichzelf willen leren verdedigen.
Dit willen wij verwezenlijken door de gemeente aan te zetten om in gesprek te gaan met vechtsportverenigingen.
In deze gesprekken kan de gemeente peilen of de verenigingen bereid zijn vrije-inloopcursussen aan te bieden aan
jongeren met agressieproblemen of aan jongeren die zichzelf willen leren verdedigen. Als een vechtsportvereniging
hiertoe bereid is, kan de gemeente helpen bij het faciliteren ervan.

9. Elke vorm van radicalisering binnen de gemeente keihard aanpakken.
Radicalisering is een ernstig proces dat niet getolereerd mag worden. De veiligheid van inwoners en de lokale
democratie komen daarbij namelijk in het geding. Om dit aan te pakken, is het wederom essentieel dat er veel
onderzoek gedaan wordt, zodat radicalisering vroegtijdig in de kiem gesmoord wordt.

10. Een proef starten met SUS-teams (particuliere beveiligers die gespecialiseerd zijn in het vroegtijdig sussen
van uitgaanspubliek) naar Delfts voorbeeld.
Dit idee heeft Jong Nissewaard overgenomen van de gemeente Delft. Daar is er gewerkt met SUS-teams, dit zijn
speciale particuliere beveiligers die vroegtijdig uitgaanspubliek kunnen sussen. Wij willen dat de gemeente een
proef van een aantal weken start om te kijken of hiermee de gezelligheid beter gewaarborgd wordt op plekken als de
Voorstraat. Ook hopen we te zien dat opstootjes sneller opgelost worden.

Afbeelding 3: Het beoogde werkgebied van SUS-teams in de Voorstraat.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux