Statuten

Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De Vereniging draagt de naam: Jong Nissewaard
2. Zij is gevestigd in de gemeente Nissewaard
Doel en middelen.
Artikel 2.
De Vereniging heeft ten doel:
a. de belangen van de inwoners van de gemeente Nissewaard behartigen en in het
bijzonder de belangen van de jongeren onafhankelijk van de landelijke politiek,
b. de burgers van de gemeente Nissewaard te laten participeren in het bestuur van de
gemeente Nissewaard en daarmee het welzijn van alle ingezetenen van de gemeente
Nissewaard te bevorderen en hun belangen te behartigen, voor zover die belangen
liggen binnen de grenzen van de gemeente Nissewaard.
c. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap voor de gemeenteraad;
d. het verstrekken van voorlichting, die betrekking heeft op de gemeente Nissewaard en
diens ingezetenen of groepen hieruit;
e. de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de
kandidatenlijst van de Vereniging gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die
tussen deze raadsleden en de Vereniging;
f. het ondersteunen van het werk van de raadsleden van de Vereniging.
Hiertoe worden zo mogelijk één of meer fractiebegeleidingsgroepen ingesteld;
g. te bevorderen, dat ook in anderen te vertegenwoordigende lichamen, waar de
belangen van Nissewaard en haar ingezetene aan de orde komen,
vertegenwoordigers van de Vereniging worden gekozen;
h. het houden van (leden)vergaderingen;
i. het zo mogelijk uitgeven van een verenigingsorgaan.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar en lidmaatschapsjaar van de vereniging zijn gelijk aan het kalenderjaar,
met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die
minimaal de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
3. Leden zijn zij die:
a. voldoen aan de in lid 2 gestelde eisen;
b. zich schriftelijk als lid hebben aangemeld bij het bestuur en door het bestuur als lid
zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden tegen het einde
van het boekjaar door het bestuur:
a. indien een lid na herhaaldelijk schriftelijk te zijn aangemaand in oktober nog niet
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende boekjaar;
b. indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van lidmaatschap
opgenomen in de statuten.
De opzeggingstermijn is twee weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar. De opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben indien van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen, of besluiten van de vereniging handelt of wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat
het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
Het desbetreffende lid kan binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het desbetreffende lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is
bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.
Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.
Geldmiddelen
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. schenkingen;
d. overige inkomsten;
zulks voor zover in verband met geldende regelgeving toegestaan is.
2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit
hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst
en ontslagen wanneer het bestuurslid handelt in strijd met de statuten, reglementen, of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Gedurende de schorsing heeft het bestuurslid geen stemrecht.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij
door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Onder een jaar
wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald,
blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan
de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering met
een meerderheid van twee/derde van de stemmen, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
donateurs en degenen die door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn
uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing
wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde
kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook
schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo
nodig na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Bij
een algemene ledenvergadering moeten minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt
een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en door de
voorzitter of secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten
minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan
ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een/vierde gedeelte van de stemgerechtigde
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op
de wijze als in lid 3 bepaald, mits voldaan wordt aan artikel 13 lid 1.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Kandidaatstelling gemeenteraad
Artikel 16
De kandidatenlijst van de Vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt door de
algemene ledenvergadering vastgesteld overeenkomstig het door de algemene
ledenvergadering opgestelde reglement voor de vaststelling van de kandidaatstelling van
leden der Vereniging voor de verkiezing van leden der gemeenteraad.
Statutenwijziging
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte wijze met de leden
delen tot het eind van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen bij het register van de Kamer van Koophandel.
Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in
liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijzigen van een reglement is het bepaalde in artikel
17 leden 1,2 en 5 van toepassing.
Slotbepaling
Artikel 20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet, statuten of reglementen aan andere organen zijn opgedragen.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux