Onderwijs

Bezuinigingen
Het onderwijs is de hoeksteen van de samenleving. Dit houdt in dat scholen zowel de ontwikkeling van de jeugd
als hun plaats in de maatschappij in handen hebben. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee,
ook voor de overheid. Uit de miljoenennota bleek dat er voorgenomen bezuinigingen zijn voor de toekomst van
het hoger onderwijs. Jong Nissewaard vindt dit schrijnend, zeker gezien de enorme last op de schouders van de
onderwijzers.

21e-eeuwse vaardigheden
Doordat de maatschappij verandert, is er ook een duidelijke omslag gaande in de manier van onderwijs geven.
Deze omslag kenmerkt zich door de focus op een aantal competenties die passen in de maatschappij van nu. Denk
daarbij aan samenwerken en sociale vaardigheden. Het is van belang dat gemeenten meedenken met scholen om
meer in te zetten op deze ontwikkeling(en).

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Meer investeren in onderwijs en absoluut geen bezuinigingen.
Wij vinden het belangrijk dat er altijd gekeken wordt naar mogelijkheden om te investeren in het onderwijs. De
gemeente zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de optie om te helpen bij het creëren van een groter lesaanbod op
middelbare scholen. Hierbij is het voor Jong Nissewaard van belang dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen
de verschillende niveaus. Investeringen in het onderwijs moeten altijd voor iedereen zijn.

2. Een technisch hbo-departement in Nissewaard openen.
Uit het onderzoek dat in het thema Ondernemen & Economie wordt aangehaald, komt naar voren dat er een tekort
is aan technisch geschoolden in Nissewaard. Om ervoor te zorgen dat wij onze haven(industrie) blijven ontwikkelen,
zijn deze mensen wel nodig. Daarom wil Jong Nissewaard een dependance van het Rotterdam Mainport Instititute
naar de gemeente halen. Gezien het feit dat we dicht bij de Botlek zitten, zijn er ook genoeg mogelijkheden voor
stages en toepassing van praktische kennis.

3. Scholen meer laten samenwerken in de gemeente.
Om dit punt te realiseren, is het voor de gemeente essentieel om als intermediair op te treden, in dit geval tussen
verschillende scholen. Op deze manier zouden er bijvoorbeeld grootschalige schoolprojecten georganiseerd
kunnen worden die door de hele gemeente worden uitgevoerd. Hierbij zullen scholen veel moeten samenwerken,
wat aanhaakt op het volgende standpunt.

4. Meer focus op 21e-eeuwse vaardigheden.
Om mee te gaan in de transities van deze tijd moet er meer focus komen op 21e-eeuwse vaardigheden. Een vak
waar bijvoorbeeld aan gedacht kan worden, is programmeren en digitale vaardigheden, waarbij er ook les wordt
gegeven over internetgebruik en privacy. Deze transitie is zichtbaar op middelbare scholen, maar kan ook breder
ingezet worden op basisscholen. Deze focus moet echter niet ten koste gaan van het reguliere curriculum. Hierin zijn
geschiedenis, begrijpend lezen en Nederlands nog steeds zeer belangrijke vakken.

5. Meer inzetten op samenwerking tussen studenten, scholen en de gemeente.
De coronacrisis heeft geleid tot veel onderwijsachterstand. Dit is een structureel probleem dat bestreden moet
worden. Jong Nissewaard wil daarom een driehoek samenwerking tussen studenten, scholen (zowel basisscholen
als middelbare scholen) en de gemeente. De gemeente kan helpen bij het regelen van locaties en informatie. De
studenten gaan vervolgens aan de slag met leerlingen die een achterstand hebben opgelopen. Dit is een unieke
kans voor studenten om ervaring op te doen in het onderwijs en de onderwijsachterstanden worden meteen
aangepakt.

6. Aandacht voor de (mentale) gezondheid van leerlingen op scholen.
Zeker door corona zien we dat een groot gedeelte van de jongeren problemen heeft met hun mentale gesteldheid.
Daarnaast is de fysieke gezondheid van jongeren een heet hangijzer. Om hier genoeg aandacht op te vestigen, wil
Jong Nissewaard dat goede voeding en een gezond schoolklimaat een grote rol spelen in de beleidsvoering op
iedere school. Een concreet voorbeeld zou zijn dat er te allen tijde de mogelijkheid is voor leerlingen om naar een
specialist op het gebied van mentale en fysieke gezondheid te gaan.

7. Individueel gerichte lessen op de basisschool en middelbare school.
Bij Jong Nissewaard staat het individu centraal. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat de goed-presterende
jongeren extra uitdaging krijgen op school en dat de leerlingen die moeite hebben met leren extra aandacht en
ondersteuning krijgen. Met andere woorden: het onderwijs moet passend zijn.

8. Meer richten op variatie in sporten op school.
Op scholen zien we vaak dat gymlessen gericht zijn op balsporten. Dit is niet onlogisch, want daar zijn er simpelweg
veel van. Wij vinden daarentegen dat er meer differentiatie moet komen in het gymaanbod op scholen. Om dit te
bewerkstelligen, moet de gemeente als intermediair tussen de scholen en sportverenigingen staan, om ervoor te
zorgen dat verenigingen ook meer gastlessen komen geven. Dit is voor hen ook meteen een mooie kans om meer
leden te werven én om de sportparticipatie in Nissewaard op te krikken (zie Thema Recreatie, Sport & Cultuur).

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux