Jeugd en Jongeren

Jongeren betrekken
Vaak horen we hoe jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en meer betrokken moeten worden in
politieke processen. Helaas wordt er te weinig gedaan om deze ambities te realiseren. En wanneer jongeren wel
invloed kunnen uitoefenen, is deze invloed alsnog beperkt. Jongeren hebben veel bij te dragen aan de politiek
van nu, aangezien veel politieke onderwerpen betrekking hebben op deze doelgroep (denk aan de wooncrisis,
digitalisering en veiligheid).

Bezuinigingen Jeugdzorg
Sinds 2015 is de uitvoering van de jeugdzorg gedecentraliseerd. Dit had als gevolg dat de gemeenten
verantwoordelijk werden voor dit takenpakket. In essentie zou dit geen probleem moeten vormen, maar door de
forse bezuinigingen die erbij kwamen, houden gemeenten weinig over voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Dit is erg
zorgelijk, gezien er door corona veel jongeren kampen met problemen.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. De jeugd en jongeren meer betrekken bij het politieke proces.
Om de jeugd en jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij het politieke proces, is het noodzakelijk om als gemeente
belangrijke politieke vraagstukken, documenten en debatten op sociale media te verspreiden. Ook moeten politici
de jongeren vaker uitnodigen om een bijdrage te leveren aan de politieke besluitvorming. Tot slot moeten jongeren
worden aangemoedigd om gebruik te maken van het inspreekrecht van burgers.

2. Een signaal afgeven aan het Rijk om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien.
Door samen met politieke partijen uit andere gemeenten een signaal af te geven aan het Rijk, is het mogelijk om
dusdanig veel druk uit te oefenen dat er uiteindelijk meer middelen beschikbaar komen voor de jeugdzorg. Deze
middelen kunnen vervolgens gebruikt worden om te investeren in nieuwe jongerencentra.

3. Een groter sociaaleconomisch vangnet creëren voor jongeren.
Het creëren van een groter sociaaleconomisch vangnet voor jongeren is belangrijk, omdat we hiermee deze
doelgroep steun bieden bij het werken aan hun toekomst. Een positief effect hiervan is dat jongeren niet afdwalen
naar delen van de maatschappij die hen geen perspectief bieden, zoals de criminaliteit.
Om dit te realiseren willen we een Servicepunt Arbeid (ook wel Jongerenpunt) oprichten in Nissewaard. Dit
refereert naar een onderdeel van het aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid in Den Haag. Het Servicepunt is een
laagdrempelige plek waar jongeren ondersteuning kunnen zoeken bij het vinden van werk, stages en opleidingen.
Hier kunnen ook trainingen en cursussen gevolgd worden, waarmee jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt
kunnen vergroten. Eén van de bestaande jongerencentra kan worden gebruikt als vestigingslocatie van dit
Servicepunt.

4. Een grotere rol voor het Jongerenpanel.
Het Jongerenpanel is een laagdrempelig orgaan van de gemeente, waarin jongeren hun steentje kunnen bijdragen
aan gemeentelijk beleid. Om de invloed van het Jongerenpanel te vergroten, willen we dat de ideeën van de
jongeren meer meegenomen worden in de commissie- en raadsvergaderingen. Dit kan gerealiseerd worden door
raadsleden meer het Jongerenpanel op te laten zoeken.
Verder willen wij de bereikbaarheid van het Jongerenpanel vergroten. Dit willen wij doen door op de
gemeentewebsite de mogelijkheid te bieden om voorstellen te doen aan het Jongerenpanel.

5. Meer verbinding genereren tussen jongeren en ouderen.
Een sterke connectie tussen de jongere en oudere doelgroepen is gewild, omdat dit leidt tot een wederzijdse
leerband. Jong Nissewaard wil dat de gemeente als verbindende partij optreedt bij de organisaties die deze
doelgroepen vertegenwoordigen. Zo kan de gemeente ook meer draagvlak creëren onder jongeren om
vrijwilligerswerk te doen voor de ouderen.

6. Initiatieven steunen die ertoe bijdragen dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen.
De talentenshow van PULS is een voorbeeld van een initiatief dat helpt bij de talentontwikkeling en -ontdekking van
jongeren. We nodigen organisaties graag uit om meer van dit soort initiatieven te nemen.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux