Bestuur en inwoners

Versterken lokale democratie

Op 10 juli 2018 werd in Nederland het raadgevend referendum afgeschaft. Het raadgevend referendum was een
middel waarmee burgers de kans kregen om raad te geven over een wetsvoorstel. Wat betreft Jong Nissewaard, is
dit een groot goed van de democratie, aangezien een democratie gebouwd is op het idee dat het volk de grootste
zeggenschap heeft. Ook op lokaal niveau moeten burgers in staat gesteld worden om grotere invloed uit te oefenen
op de politiek, want ook hier worden besluiten genomen die impact hebben op de het dagelijks leven van mensen.
Bij grote thema’s, zoals duurzaamheid en infrastructuur, moet er daarom de mogelijkheid zijn voor een referendum.
Hiermee worden de inwoners meer betrokken bij het politieke proces.

Verbeteren relatie tussen lokale overheid en burger
‘Nederlanders willen in 2030 een overheid die eerlijk en begripvol is. Ook wensen zij een overheid die snel reageert
en hen met kennis van zaken op weg helpt.’
Dit was een conclusie n.a.v. een onderzoek van KANTAR in opdracht van
de nationale ombudsman. Jong Nissewaard (h)erkent problematiek in de relatie tussen overheid en burger. Wat ons
betreft moet de overheid – en dus ook de gemeente – een aanspreekpunt zijn voor iedereen. Onnodige bureaucratie
en trage informatievoorziening dienen daarbij aangepakt te worden.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. De inwoners, in het bijzonder jongeren, meer betrekken bij het politieke proces.
Dit willen wij bereiken door enerzijds online meer mogelijkheden te bieden om invulling te geven aan de lokale
politieke agenda (denk aan online formulieren op de gemeentewebsite en een grotere aanwezigheid op sociale
media). Anderzijds is het belangrijk om fysiek meer aanwezig te zijn in wijken, om met de inwoners in gesprek te
gaan en zo zaken op de politieke agenda te zetten.
Daarnaast willen wij lokale raadgevende referenda invoeren. Dit kunnen we verwezenlijken door een
referendumverordening vast te stellen binnen de kaders van de Gemeentewet (artikel 147). Vervolgens moet er een
commissie aangesteld worden die gaat kijken hoe het referendum praktisch georganiseerd kan worden. De optie
van E-democracy (een laagdrempelige online variant) sluiten we daarbij niet uit.

2. Nog meer kern- en wijkgericht werken, hieronder valt o.a. het stimuleren van bewoners- en
ondernemersinitiatieven in de wijken en kernen.
Kern- en wijkgericht werken is belangrijk, omdat de gemeente hierdoor een beter beeld krijgt van wat er gaande is
onder de inwoners. Dit kan gerealiseerd worden als de gemeente vaker in de wijk aanwezig is om poolshoogte te
nemen van wat er in de wijk speelt.

3. Onnodige bureaucratie tegengaan.
Er moet gekeken worden naar mogelijkheden om te snijden in het ambtenarenapparaat. De ICT-dienstverlening
is daarvan een goed voorbeeld (zie Thema Digitalisering). Door overbodige functies en processen weg te werken,
wordt de gemeentelijke dienstverlening efficiënter. Dit komt de burgers ten goede, omdat zij op deze manier sneller
gebruik kunnen maken van de dienstverlening.

4. Actieve dienstverlening vanuit de gemeente.
Dit kan bereikt worden door meer onlinemogelijkheden toe te voegen, denk aan een online chatfunctie op de
website van de gemeente Nissewaard, waar mensen direct vragen kunnen stellen vanuit huis. Daarvoor hoeven zij
dus niet naar het gemeentehuis te komen, noch lang te wachten op een antwoord via de mail. Dit is vooral goed voor
de minder mobiele inwoners. Bovendien zal dit leiden tot minder lange wachttermijnen voor een reactie vanuit de
gemeente.
Bij actieve dienstverlening hoort echter ook een controle op deze dienstverlening. Om de controlerende taak van de
gemeenteraad beter uitvoerbaar te maken, willen wij jaarlijkse audits voor de dienstverlening binnen de gemeente.
De uitkomst van deze audits moet openbaar beschikbaar gesteld worden, dit komt ook punt 5 ten goede.

Afbeelding 1: Voorbeeld van toevoeging aan online dienstverlening.

5. Toegankelijke en transparante informatievoorziening.
Jong Nissewaard wil informatie op de website van de gemeente ook in het Engels beschikbaar stellen, zodat
iedereen op de hoogte is van belangrijke voorstellen, besluiten en ontwikkelingen in de gemeente.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux