Zorg

Zorgcapaciteit
De coronacrisis heeft ons laten zien wat het effect van bezuinigen op de zorg is. Het heeft laten zien dat onze
zorgcapaciteit flink uitgebreid moet worden. Als we dit niet doen, lopen we het risico dat we bij nieuwe ziekte-
uitbraken onvoldoende plek hebben om de benodigde zorg te verlenen. Hierbij hoort ook de reguliere zorg. Dit
betekent dat iedere gemeente afzonderlijk moet nadenken over wat zij kan bijdragen aan het uitbreiden van de
zorgcapaciteit.

Personeelstekort
Een groot probleem in de zorg is het schrijnend tekort aan personeel. Hier speelt het coronavirus weer een grote rol.
Door het tekort aan personeel zijn veel ontwikkelingen in de zorg op lokaal gebied lastig te verwezenlijken. Scholing
en omscholing zijn essentieel in het aanpakken van dit probleem. Ook in Nissewaard moet hiernaar gekeken worden.

Zodoende wil Jong Nissewaard:

1. Een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs voorziening.
Om de zorgcapaciteit uit te breiden, is het nodig om een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs
voorziening te realiseren. Hieronder verstaan wij een ziekenhuis met de mogelijkheid tot spoedeisende hulp. Om dit
te bewerkstelligen, moet worden onderzocht welke vormen van acute zorg het Spijkenisse Medisch Centrum kan
aanbieden. Dat is namelijk afhankelijk van het aantal beschikbare bedden, operatiekamers en de arbeidscapaciteit.
Om dat laatste uit te breiden, wil Jong Nissewaard een zorgcampus realiseren. Dit houdt in dat zorgorganisaties en
zorgopleiders meer gaan samenwerken om studenten aan te trekken.

2. Een signaal afgeven aan het Rijk om structureel meer geld te krijgen voor WMO-zorg.
Sinds 2015 is de zorg gedecentraliseerd. De overheid probeerde hiermee het sociaal domein dichter bij de burger
te brengen. De gemeenten die nu zelf de taken moesten gaan uitvoeren, kregen echter veel minder geld om dit
te doen. In Nissewaard zien we hier de gevolgen van. De jeugd- en ouderenzorg, die onder de WMO vallen, lijden
hieronder. Hoewel de bestemming van de WMO-gelden altijd in ogenschouw moet worden genomen, is dit geen
argument tegen het plan om bij het Rijk een signaal af te geven. Het is namelijk een feit dat er structureel te weinig
geld beschikbaar wordt gesteld voor de WMO-zorg. Door dit signaal af te geven, is het mogelijk om druk uit te
oefenen, waardoor het budget van de WMO-zorg zal worden uitgebreid. Dit budget zou bijvoorbeeld gebruikt
kunnen worden om een jongerencentrum terug te krijgen in het centrum van Spijkenisse of om de wachtlijsten bij
het JOT weg te werken.

3. Meer AED’s.
Er zijn nog veel locaties in Spijkenisse (en andere delen van de gemeente, zoals Heenvliet), waar
geen tactisch geplaatste AED’s te vinden zijn (zie afbeelding 10). Jong Nissewaard wil dat de gemeente geld investeert om deze
locaties van AED’s te voorzien. Zo voorkomen we dat inwoners dit zelf zouden moeten bekostigen via buurtacties.
Verder willen wij dat inwoners meer geïnformeerd worden over waar de AED’s te vinden zijn. Dit kan door de ‘AED
Locations’-app meer onder de aandacht te brengen.

Afbeelding 10: Locaties in de gemeente waar nog geen tactische AED’s te vinden zijn.

4. Meer mogelijkheden tot EHBO-cursussen.
Het plaatsen van AED’s is een noodzaak, maar het leren gebruiken ervan is minstens zo belangrijk. Daarom wil Jong
Nissewaard dat de gemeente met middelbare scholen en sportverenigingen in gesprek gaat om te kijken of hier
ruimte is om EHBO-cursussen aan te bieden. Indien dit niet het geval is, willen wij dat de gemeente deze organisaties
helpt om hier alsnog voor te zorgen.

5. Ervoor zorgen dat ambulances sneller ter plaatse kunnen komen.
Een ander groot probleem is de reisduur van ambulances naar patiënten. Jong Nissewaard ziet in dat dit niet
snel opgelost kan worden, gezien de andere problemen in de zorg op dit moment. Daarom kijken wij vooral naar
oplossingen op de lange termijn, zoals het toepassen van technologie om aanrijtijden te verbeteren. Denk hierbij
aan de implementatie van ai-systemen, zoals die van Stokhos. Daarnaast kan gekeken worden naar het werken met
meerdere typen ambulances, zoals ook in de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid gedaan wordt.

6. Mantelzorgers meer waarderen.
Mantelzorgers vervullen een hele belangrijke taak in de maatschappij. Ze helpen mensen in hun directe sociale
omgeving door veel tijd en liefde aan hen te besteden. De lokale overheid zou haar waardering meer kunnen laten
blijken door de Rotterdampas gratis aan te bieden.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux