Jong Nissewaard is per 18 augustus 2021 door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn de bijdragen aan Jong Nissewaard fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar.

 

– Naam van de instelling: Jong Nissewaard

– RSIN: 862700516

– Contactgegevens van de instelling: info @ jongnissewaard.nl

Voor specifiekere vragen over de organisatie van de vereniging of over zakelijk gerelateerde onderwerpen kunt u terecht bij de secretaris (secretaris @ jongnissewaard.nl) of de voorzitter (voorzitter @ jongnissewaard.nl)

– Doelstelling

De Vereniging heeft ten doel:

a. de belangen van de inwoners van de gemeente Nissewaard behartigen en in het
bijzonder de belangen van de jongeren onafhankelijk van de landelijke politiek,
b. de burgers van de gemeente Nissewaard te laten participeren in het bestuur van de
gemeente Nissewaard en daarmee het welzijn van alle ingezetenen van de gemeente
Nissewaard te bevorderen en hun belangen te behartigen, voor zover die belangen
liggen binnen de grenzen van de gemeente Nissewaard.
c. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap voor de gemeenteraad;
d. het verstrekken van voorlichting, die betrekking heeft op de gemeente Nissewaard en
diens ingezetenen of groepen hieruit;
e. de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de
kandidatenlijst van de Vereniging gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die
tussen deze raadsleden en de Vereniging;
f. het ondersteunen van het werk van de raadsleden van de Vereniging.
Hiertoe worden zo mogelijk één of meer fractiebegeleidingsgroepen ingesteld;
g. te bevorderen, dat ook in anderen te vertegenwoordigende lichamen, waar de
belangen van Nissewaard en haar ingezetene aan de orde komen,
vertegenwoordigers van de Vereniging worden gekozen;
h. het houden van (leden)vergaderingen;
i. het zo mogelijk uitgeven van een verenigingsorgaan.

Hoofdlijnen Beleidsplan Jong Nissewaard

Doelstelling en de te verrichten werkzaamheden

De Vereniging heeft ten doel:

a. de belangen van de inwoners van de gemeente Nissewaard behartigen en in het
bijzonder de belangen van de jongeren onafhankelijk van de landelijke politiek,
b. de burgers van de gemeente Nissewaard te laten participeren in het bestuur van de
gemeente Nissewaard en daarmee het welzijn van alle ingezetenen van de gemeente
Nissewaard te bevorderen en hun belangen te behartigen, voor zover die belangen
liggen binnen de grenzen van de gemeente Nissewaard.
c. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap voor de gemeenteraad;
d. het verstrekken van voorlichting, die betrekking heeft op de gemeente Nissewaard en
diens ingezetenen of groepen hieruit;
e. de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de
kandidatenlijst van de Vereniging gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die
tussen deze raadsleden en de Vereniging;
f. het ondersteunen van het werk van de raadsleden van de Vereniging.
Hiertoe worden zo mogelijk één of meer fractiebegeleidingsgroepen ingesteld;
g. te bevorderen, dat ook in anderen te vertegenwoordigende lichamen, waar de
belangen van Nissewaard en haar ingezetene aan de orde komen,
vertegenwoordigers van de Vereniging worden gekozen;
h. het houden van (leden)vergaderingen;
i. het zo mogelijk uitgeven van een verenigingsorgaan.

Daarnaast is de vereniging verplicht jaarlijks een algemene ledenvergadering te houden.

Wijze van verwerving van inkomsten

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;
b. donaties;
c. schenkingen;
d. overige inkomsten;
zulks voor zover in verband met geldende regelgeving toegestaan is.

2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen wordt besteed aan het behalen van de doelstellingen van de vereniging. De penningmeester beheert gezamenlijk met de overige bestuursleden over het vermogen van de vereniging.

Nadere informatie:

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de stemmen, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Namen & Functie bestuurders

– Kim Zwaaneveldt: Voorzitter (voorzitter @ jongnissewaard.nl)

– Wahaj Ghani: Secretaris (secretaris @ jongnissewaard.nl)

– Sydney Edenburg: Penningmeester (penningmeester @ jongnissewaard.nl)

– Vincent Korbee: Algemeen bestuurslid

– Vijay Nanhoe: Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Jong Nissewaard geeft geen financiële beloningen aan bestuursleden of andere leden van de vereniging.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

  • 13 juni 2021: Online ALV Jong Nissewaard (link naar de notulen)
  • 20 juni 2021: Begin ledenwerving
    • Jong Nissewaard werft leden d.m.v. (sociale) media en mond-op-mond reclame.
  • 20 juni 2021: Begin campagne
    • De campagne is begonnen op de sociale media accounts van Jong Nissewaard. Jong Nissewaard voert campagne via (sociale) mediakanalen, mond-op-mond reclame en overig campagnemateriaal (denk aan flyers).
  • 1 november 2021: ALV Jong Nissewaard over vaststelling nieuwe statuten voor het verkrijgen van ANBI status
  • 27 november 2021: ALV Jong Nissewaard over vaststelling huishoudelijk reglement, kieslijst en verkiezingsprogramma (link naar de notulen).

Per 7 september 2021 heeft het bestuur 2 maal vergaderd

Financiële verantwoording

Jong Nissewaard is op vrijdag 4 juni 2021 opgericht, daarom hebben wij geen financiële verantwoording voor het afgelopen boekjaar. Vanaf 2022 is deze beschikbaar.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux